Dirk den Hollander - SRH methodiek - verbinden - evenwaardigheid
SRH methode

Dirk den Hollander

Steunend Relationeel Handelen (SRH)

 VERDER

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Dirk den Hollander werd op 31 augustus 2018  benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote inzet voor en visie op de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de bijeenkomst was Burgemeester Elly Blanksma uit Helmond aanwezig om Dirk het lintje op te spelden. Dirk den Hollander heeft meerdere boeken geschreven waarbij de SRH methodiek centraal staat. Zijn gedachtegoed en SRH-methodiek zijn inmiddels gemeengoed in talloze GGZ-instellingen en instellingen voor maatschappelijke opvang in Nederland en België. Via ‘The CARe Europe’ heeft Dirk ervoor gezorgd dat ook in de rest van Europa de SRH-methodiek is doorgedrongen. In 2012 heeft hij voor kwetsbare mensen die niet of moeilijk terechtkunnen in de reguliere zorg de Stichting ‘Nei Skoen’ opgericht, die activiteiten organiseert voor mensen die kampen met verslavingsproblemen, psychische problemen, schulden of een combinatie daarvan.

De vier kernhandelingen bij de SRH methodiek

VERBINDEN
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

VERBINDEN

Evenwaardigheid
Het aangaan van een samenwerking waarbij evenwaardigheid voorop staat. Ieder mens is geboren met zijn eigen capaciteiten, zijn eigen vermogens maar ook met zijn eigen beperkingen. Al deze kwaliteiten maken deel uit van de ‘eigenheid’ van die ene persoon. Iedere mens is op zijn of haar manier uniek. Je bent niet meer of minder dan een ander. Je bent en blijft burger.
VERSTAAN
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

VERSTAAN

Begrijpen
Begrijpen wat voor de ander belangrijk is en wat de wensen en behoeften zijn. Met verstaan bedoel je meestal of iets bij iemand is aangekomen, of hij het heeft gehoord. Begrijpen gebruik je als het ook daadwerkelijk door iemand gesnapt wordt. Goed luisteren is van essentieel belang want echt goed luisteren wil ook zeggen; "horen wat er niet uitgesproken wordt".
VERZEKEREN
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

VERZEKEREN

Kwetsbaarheid
Ondersteuning bieden bij kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid verwijst naar "de kwaliteit of staat van blootstelling aan de mogelijkheid om fysiek of emotioneel te worden aangevallen of geschaad. Zolang jij je veilig voelt is er geen sprake van kwetsbaarheid, want er is geen gevaar, dus ook geen kans op beschadiging.
VERSTERKEN
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

VERSTERKEN

Zelfvertrouwen
Versterken van zelfvertrouwen, identiteit, vaardigheden en sociale relaties. Zelfvertrouwen is aan de ene kant een realistische kijk op je eigen kunnen: het vertrouwen dat je zelf taken en hindernissen aankunt. Wanneer je door te oefenen bepaalde vaardigheden vergroot, vergroot dit ook je zelfvertrouwen. J
SRH methode

Bij SRH wordt er tegelijkertijd aan persoonlijk en maatschappelijk herstel gewerkt

Er is een verbinding met sociaal en maatschappelijk waarbij het gaat om het (weer) vervullen van betekenisvolle sociale relaties en het realiseren van een goede woon-, werk- en inkomenssituatie. Bij SRH wordt er tegelijkertijd aan persoonlijk en maatschappelijk herstel gewerkt. De SRH-methodiek helpt om een relatie op te bouwen en te onderzoeken wat iemand daadwerkelijk helpt om zijn kwaliteit van leven te verhogen. Deze ondersteuning is enerzijds gericht op wat nodig is in verband met kwetsbaarheid en anderzijds op het ontwikkelen en benutten van krachten. SRH is bedoeld om de steun die door hulpverleners gegeven wordt op een doelgerichte, effectieve manier te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen in hun herstelproces bij hun kwaliteit van leven. Dirk den Hollander heeft meerdere boeken geschreven waaronder werken in verbinding en zo worden cliënten burgers.

SRH is gebaseerd op principes van relationele zorg, kracht-, herstel- en omgevingsgericht werken

SRH is ontwikkeld voor mensen die tijdelijk of langdurig professionele ondersteuning nodig hebben. Hun behoefte aan deze begeleiding en zorg is soms complex, meestal omdat er meerdere dingen door elkaar lopen, zoals een psychische aandoening, een verstandelijke beperking, werkloosheid, een verslaving, schulden, een complexe gezinssituatie of sociaal isolement. SRH is gebaseerd op principes van relationele zorg, kracht-, herstel- en omgevingsgericht werken. Herstel ondersteunende zorg is tegenwoordig de overkoepelende term voor allerlei vormen van zorg die het persoonlijk en maatschappelijk herstel ondersteunen. Onder persoonlijk herstel verstaan we het eigen proces van iemand om te herstellen van ontwrichtende ervaringen, de eigen identiteit terug te vinden, weer zelfregie en autonomie te verkrijgen en vaardigheden en zelfvertrouwen te herwinnen. In Helmond is in 2016 het Recovery Learning Community opgericht onder de naam NEI SKOEN. Dirk den Hollander is een van de oprichters. De SRH methodiek zien we daar ook deels terug.

Recovery Learning Community

Nei Skoen Helmond

   MEER WETEN

Nieuw ervaring, nieuwe kennis

Dirk den Hollander is een van de oprichters van Nei Skoen in Helmond. Nei Skoen is Helmonds voor nieuwe schoenen en staat voor het creëren van kansen en mogelijkheden voor mensen met psychische en sociale kwetsbaarheden, uiteenlopende beperkingen of complexe problemen. Het is een Helmonds initiatief dat gericht is op het versterken van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid. Nei Skoen liet zich inspireren door Recovery Colleges in Londen maar ook door soortgelijke initiatieven uit de VS: de zgn. Recovery Learning Communities (RLC) zoals we die in de VS kennen.  Opgezet vanuit dezelfde uitgangspunten maar de nadruk ligt hierbij ook op community. Nei Skoen is een gemeenschap waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en noemt zich dan ook Recovery Learning Community. Een belangrijk aspect hiervan is: iederéén is welkom. Deelnemers spreken van een familie, en er ontstaan spontaan contacten ‘buiten Nei Skoen om’. 

Nei Skoen gaat voor diversiteit 

De RLC is opgezet met een aantal uitgangspunten die ervoor moeten zorgen dat deze ook echt voor iedereen toegankelijk is en er een heel diverse samenstelling van deelnemers ontstaat. Iedereen is welkom en sociale inclusie voor iedereen: Het bereiken van de doelgroep (kwetsbare Helmonders die niet door andere organisaties bereikt worden) realiseert Nei Skoen via de volgende strategie: door zich daar niet op te richten. Nei Skoen gaat voor diversiteit en sociale inclusie voor iedereen en richt zich niet op doelgroepen. Vandaar dat bij Nei Skoen allerlei mensen binnen komen: jong, oud, dik, dun en met en zonder allerlei vormen van ‘rugzakjes’. Dit uitgangspunt is cruciaal omdat de deelnemers niet het gevoel hebben dat ze in een voorziening komen die speciaal is ingericht voor mensen met specifieke problemen

   MEER WETEN

ZoneX 2020

John Kemna ( ZoneX 2020 )

Nei Skoen is volledig ‘peer run’: zij wordt geheel gedraaid door ervaringswerkers met ervaring op allerlei gebieden. Dit is al een belangrijke manier waarop zij zelfhulp en ervaringsdeskundigheid in Helmond vormgeven: geheel gerund door ervaringsdeskundigen en alles op vrijwillige basis. Een veelbesproken persoon is John Kemna die naast vrijwilliger ook bekent staat als dichter en artiest en bekent staat om zijn artiestennaam ZoneX 2020. John Kemna is ook regelmatig te vinden bij Nei Skoen. John Kemna is ook een ondersteunende factor bij het geven van lezingen over de SRH methode. De laatste lezing was samen met Dirk den Hollander op de Fontys Hoge School in Eindhoven.
SRH methode

Coördinator bij Nei Skoen

Btissam Essaidi is de  Coördinator bij Nei Skoen. Elke dag is er de mogelijkheid om vrijblijvend een kopje koffie of thee te komen drinken een praatje te maken. Er is altijd iemand aanwezig om mee te praten van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur. Zondag van 12:00 – 16:00 uur (muv de 3e zondag van de maand) Naast vrijwilligers die mensen te woord staan is er een Coördinator bij Nei Skoen aanwezig om bepaalde zaken te regelen en het coachen van de groep vrijwilligers. Dirk den Hollander was voorheen Coördinator bij Nei Skoen maar heeft het 'stokje' al eerder overgedragen aan Btissam Essaidi omdat Dirk den Hollander m.i.v. 10 Mei 2022 met pensioen ging. Ter ere van het 5 jarig bestaan van de Recovery Learning Community werd er op 10 Mei 2022 een festival georganiseerd waarbij wethouder Harrie van Dijk een openingswoordje sprak. Er was een afwisselend programma met live muziek en veel verschillende activiteiten. Tussendoor nam iedereen afscheid van Dirk den Hollander onder de noemer: Een afscheid zonder vaarwel.